Microsoft SQL Server Compact SP2 x64 JPN 4.0.8876.1

Microsoft SQL Server Compact SP2 x64 JPN 4.0.8876.1

© Microsoft Corporation – Shareware –

Tổng quan

Microsoft SQL Server Compact SP2 x64 JPN là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi © Microsoft Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.822 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft SQL Server Compact SP2 x64 JPN là 4.0.8876.1, phát hành vào ngày 02/09/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/04/2010.

Microsoft SQL Server Compact SP2 x64 JPN đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Microsoft SQL Server Compact SP2 x64 JPN Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Microsoft SQL Server Compact SP2 x64 JPN!

Cài đặt

người sử dụng 1.822 UpdateStar có Microsoft SQL Server Compact SP2 x64 JPN cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản